Disability Support Services

The Lanterman Act

Tài liệu bằng tiếng Việt:
Bản Hướng Dẫn về Đạo Luật Lanterman

Resources in English:
A Guide to the Lanterman Act

Medi-Cal

Tài liệu bằng tiếng Việt:
Những điều cần biết về Medi-Cal

Resources in English:
Information about Medi-Cal

Regional Center of Orange County (RCOC)

Resources in English:
Information about RCOC

Social Security Income

Tài liệu bằng tiếng Việt:
Tiền Phụ Cấp Lợi Tức (SSI) ở California

Resources in English:
Social/ Supplemental Security Income (SSI) in California

Other Disability Resources

Tài liệu bằng tiếng Việt:
Quyền Lợi Dành Cho Trẻ Em Bị Khuyết Tật